Ανθρωπιστικές χορηγίες

Οι Ανθρωπιστικές Χορηγίες έχουν δύο μορφές και υποστηρίζουν ομίλους και περιφέρειες για να αναλάβουν ανθρωπιστικά προγράμματα. Οι Θεματοφύλακες του Ροτ. Ιδρύματος έχουν καθορίσει πρότυπα, όπως οι χορηγίες να αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές ανάγκες που έχουν διαπιστώσει οι Ροταριανοί στις κοινότητές τους, με στόχο να παράσχουν αειφόρο ανάπτυξη. Όλες οι Χορηγίες απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των Ροταριανών και να είναι εμφανής η αφοσίωση στην διαχείριση των πόρων, που αντανακλά τον Τετραπλό Ροταριανό Έλεγχο και υπεύθυνη οικονομική επιτήρηση με επαγγελματισμό. Όλες οι χορηγίες του Ροταριανού Ιδρύματος:

 • απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των Ροταριανών
 • πρέπει να βοηθούν στην ανάπτυξη ροταριανών δικτύων
 • ακολουθούν αυστηρούς κανόνες διαχείρισης
 • απευθύνονται σε ανθρωπιστικές ανάγκες με στόχο να παρέχουν διατηρήσιμη ανάπτυξη

Τα κεφάλαια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

 • την αγορά οικοπέδου ή κτισμάτων, καθώς και κατασκευή ή ανακαίνιση
 • μισθούς ή αμοιβές εργαζομένων σε συνεργαζόμενες οργανώσεις
 • δραστηριότητες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έρευνας ή προσωπικής ή επαγγελματικής εξέλιξης

Συμμετοχικές Χορηγίες

Βοηθούν τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων προσφοράς σε συνεργασία με Ροταριανούς μιας άλλης χώρας. Το Ροταριανό Ίδρυμα συμμετέχει σε αναλογία 1:1 με τη συνεισφορά της Περιφέρειας (ΠΚΠ) και σε αναλογία 0,5:1 με τις συνεισφορές μετρητών του αναδόχου. Το Ροταριανό Ίδρυμα χορηγεί από 5.000 έως 150.000 $ ΗΠΑ.

Απλοποιημένες Χορηγίες Περιφέρειας

Στόχος τους η υποστήριξη των δραστηριοτήτων προσφοράς ή των ανθρωπιστικών προσπαθειών των Περιφερειών. Η χρηματοδότηση γίνεται από το Προσδιορισμένο Κεφάλαιο Περιφέρειας μέχρι το 20% του ΠΚΠ.

Κριτήρια Επιτυχίας των Προγραμμάτων:

 • οι χορηγίες πρέπει να εκπληρώνουν έναν ανθρωπιστικό όρο, που να ωφελεί μία ανάγκη της κοινότητας
 • να ακολουθούν τις πολιτικές της χορηγίας, που διέπουν όλα τα προγράμματα χορηγιών
 • να σέβονται τις επιθυμίες της λαμβάνουσας κοινότητας και να κατανοούν και να εκτιμούν τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της
 • τα προγράμματα πρέπει να είναι νέα (όχι ήδη σε εξέλιξη) και να χαρακτηρίζονται από την ενεργό και προσωπική συμμετοχή των Ροταριανών αμφοτέρων των πλευρών.

Οι συνεργαζόμενοι Ρ. Όμιλοι και οι Περιφέρειες απαιτείται να:

 • διατηρούν επικοινωνία και διάλογο κατά την διάρκεια του προγράμματος
 • ιδρύσουν μία επιτροπή με τουλάχιστον 3 Ροταριανούς
 • εκτιμήσουν μαζί τις κοινοτικές ανάγκες και σχεδιάσουν το πρόγραμμα
 • επισκέπτονται τον τόπο του προγράμματος όποτε απαιτείται
 • αποδείξουν την βιωσιμότητα και την διατήρηση του προγράμματος
 • αποδείξουν την συμμετοχή και την αποδοχή της κοινότητας