Χρηματοδότηση του Ροταριανού Ιδρύματος

Κεφάλαιο Ετήσιων Προγραμμάτων

Δίνει την αναγκαία χρηματοδότηση για την λειτουργία των προγραμμάτων του Ροταριανού Ιδρύματος. Οι συνεισφορές που γίνονται από άτομα, ομίλους και περιφέρειες, επενδύονται για 3 χρόνια. Μετά τα 3 χρόνια:

 • Το 50% της αρχικής συνεισφοράς επιστρέφει στην περιφέρεια μέσω του Προσδιορισμένου Κεφαλαίου της Περιφέρειας (ΠΚΠ)
 • Το 50% της αρχικής συνεισφοράς δίδεται στο Παγκόσμιο Κεφάλαιο για την υποστήριξη των προγραμμάτων του Ιδρύματος

Τα κέρδη της επένδυσης καλύπτουν τα διοικητικά έξοδα και μπορεί να χρησιμοποιηθούν προς όφελος των προγραμμάτων του Ιδρύματος

Οι δωρεές στο Κεφάλαιο Ετησίων Προγραμμάτων υπολογίζονται για Αναγνώριση Υποστηρίζοντος Μέλους Ροταριανού Ιδρύματος, Αναγνώριση Εταίρου Πωλ Χάρρις, Αναγνώριση Πολλαπλού Εταίρου Πωλ Χάρρις, Αναγνώριση Ακαδημίας Πωλ Χάρρις και Αναγνώριση Μεγάλου Δωρητή.

Μόνιμο Κεφάλαιο

Εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Ροταριανού Ιδρύματος και των προγραμμάτων του επί μακρόν. Τα κέρδη από το Μόνιμο Κεφάλαιο, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, κάνουν ικανό το Ροταριανό Ίδρυμα να επεκτείνει τα υπάρχοντα προγράμματά του και να προωθήσει και νέα. Οι συνεισφορές επενδύονται διαρκώς. Ένα ποσοστό της συνολικής αξίας του κεφαλαίου διατίθεται ετησίως προς όφελος των προγραμμάτων του Ροταριανού Ιδρύματος. Οι τύποι συνεισφοράς είναι:

 • Άμεσες δωρεές περιουσίας, μετρητών ή επενδύσεων
 • Δωρεές ισοβίου εισοδήματος
 • Δωρεές διαθήκης, μέσω διαθήκης ή σχεδίου ακίνητης περιουσίας

Όποιος γνωστοποιεί στο Ροταριανό Ίδρυμα, ότι προτίθεται να δωρίσει μέσω της διαθήκης του ή ενός σχεδίου ακίνητης περιουσίας ή να κάνει μία άμεση δωρεά τουλάχιστον 1.000 $ ΗΠΑ αναγνωρίζεται ως Ευεργέτης.

Εκείνοι, οι οποίοι ενημερώνουν το Ίδρυμα, ότι θα κάνουν μία δωρεά 10.000 $ ΗΠΑ ή περισσότερα, στο τελικό σχέδιο της ακίνητης περιουσίας τους, θα λάβουν μία Αναγνώριση της Ακαδημίας των Κληροδοτημάτων του Ροταριανού Ιδρύματος. Οι άμεσες δωρεές στο Διαρκές Κεφάλαιο, αναγνωρίζονται ως συνεισφορές που οδηγούν στην απόκτηση του τίτλου του Μεγάλου Δωρητή.

Αναγνώριση Συνεισφοράς

Paul Harris fellow award

Το Ροταριανό Ίδρυμα προσφέρει αναγνώριση για την συνεισφορά ή την δέσμευσή για μελλοντική συνεισφορά στους προσφέροντες, τιμώντας και αυτούς που υποδεικνύει ο προσφέρων. Οι πλέον διαδεδομένες αναγνωρίσεις είναι αυτή του Εταίρου Paul Harris (με την κατάθεση $US 1.000), του Μεγάλου Δωρητή και του Ευεργέτη.

Παγκοσμίως σημαντικοί άνθρωποι που προσφέρουν στην κοινωνία, επιστήμονες, καλλιτέχνες, πρόεδροι κρατών, αθλητές, πολιτικοί, άνθρωποι και θυσιάζονται για τον συνάνθρωπο, έχουν γίνει αποδέκτες αυτής της τιμητικής διάκρισης. Οι βασικές αναγνωρίσεις είναι:

 • Υποστηρίζον Μέλος Ροταριανού Ιδρύματος (100 $ ΗΠΑ)
 • Εταίρος Πωλ Χάρρις (1.000 $ ΗΠΑ)
 • Πολλαπλός Εταίρος Πωλ Χάρρις (2.000-9.999 $ ΗΠΑ)
 • Ακαδημία Πωλ Χάρρις (1.000 $ ΗΠΑ ετησίως – Διαχείριση από την Περιφέρεια)
 • Ευεργέτης (1.000 $ ΗΠΑ ή πρόνοια για σχέδιο ακίνητης περιουσίας στο Μόνιμο Κεφάλαιο)
 • Ακαδημία Κληροδοτημάτων (τουλάχιστον 10.000 $ ΗΠΑ σε υπόσχεση ακίνητης περιουσίας)
 • Μεγάλος Δωρητής (τουλάχιστον 10.000 $ ΗΠΑ σε δωρεά)
 • Ακαδημία Arch Klumph (τουλάχιστον 250.000 $ ΗΠΑ σε δωρεά)