Εκπαιδευτικά προγράμματα

Μέσω αυτών, το Ροτ. Ίδρυμα προάγει τη διεθνή κατανόηση με παροχή ευκαιριών σε σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, και επαγγελματίες να αποκτήσουν εμπειρίες από έναν άλλο πολιτισμό και να δημιουργήσουν σχέσεις μακράς διαρκείας. Μαθαίνουν επίσης για τις ανάγκες των κοινοτήτων και τις ευκαιρίες που δίνει το Ρόταρυ. Οι Ροταριανοί συμμετέχουν στην επιλογή, τον προσανατολισμό, και τη φιλοξενία των συμμετεχόντων στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Τα προγράμματα έχουν 3 μορφές

Πρεσβευτικές Υποτροφίες

Η χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές, που υπηρετούν στο εξωτερικό, ως πρεσβευτές καλής θέλησης για να βελτιώσουν την διεθνή κατανόηση. Είναι Υποτροφίες για ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών στο εξωτερικό και η χορηγία 25.000 $ ΗΠΑ, περιλαμβάνει μεταφορές, έξοδα εγγραφής, διαμονή, σίτιση και μικροέξοδα. Η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΚΠ.

Οι αιτήσεις από περιφέρειες στο Ροταριανό Ίδρυμα γίνονται μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 χρόνια σπουδών σε κολέγιο ή πανεπιστήμιο ή να έχουν μόρφωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν εργασθεί σε ένα αναγνωρισμένο επάγγελμα για τουλάχιστον 2 χρόνια, και πρέπει να επιθυμούν να υπηρετήσουν ως πρεσβευτές καλής θέλησης. Πρέπει επίσης να αποδεικνύουν την γνώση της γλώσσας. Οι εγκεκριμένοι από τους Θεματοφύλακες αιτούντες λαμβάνουν την επιβεβαίωση μέχρι την 15η Δεκεμβρίου.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Ροταριανούς, επίτιμους Ροταριανούς, υπαλλήλους ομίλου, περιφέρειας ή άλλης Ροταριανής οντότητας, συμπεριλαμβανομένου του Δ. Ρ., συζύγους, απευθείας απογόνους (παιδιά, εγγόνια εξ αίματος, νόμιμης υιοθεσίας, ή γάμου χωρίς υιοθεσία) ή προγόνους (γονείς ή παππούδες εξ αίματος) ζώντος προσώπου των ανωτέρω κατηγοριών, ή σύζυγο απογόνου.

Ροταριανά Κέντρα για Διεθνείς Σπουδές Ειρήνης και Επίλυσης Διαφορών

Χορηγούν Τίτλο Ροταριανoύ Εταίρου Παγκόσμιας Ειρήνης σε άτομα, που επιδιώκουν μεταπτυχιακό δίπλωμα Μάστερς στις διεθνείς σχέσεις, ειρήνη, επίλυση διαφορών και συναφή θέματα, ή Επαγγελματικό Τίτλο Ανάπτυξης σε σπουδές ειρήνης και διαφορών σ’ ένα Ροταριανό Κέντρο για Διεθνείς Σπουδές ειρήνης και επίλυσης διαφορών. Επιλέγονται ετησίως μέχρι 50 υπότροφοι για τίτλο masters και 50 για επαγγελματικό τίτλο σε μία παγκόσμια ανταγωνιστική βάση. Οι εγκεκριμένοι από τους Θεματοφύλακες αιτούντες λαμβάνουν της επιβεβαίωση μέχρι την 15η Δεκεμβρίου.

Χρηματοδοτούν μετακινήσεις, διδασκαλία, δίδακτρα, διαμονή, σίτιση και άλλα μικροέξοδα για την διάρκεια της σπουδών.

Οι περιφέρειες υποβάλουν απεριόριστο αριθμό αιτήσεων στο Ροταριανό Ίδρυμα την 1η Ιουλίου για την παγκόσμια ανταγωνιστική επιλογή. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

  • κατάλληλα διπλώματα για να επιτύχουν την είσοδό τους στο πρόγραμμα Μάστερς ή στο επαγγελματικό πρόγραμμα
  • εργασιακή εμπειρία ή προσφορά σε σχετικά πεδία
  • μία αποδεδειγμένη δέσμευση για την ειρήνη και την διεθνή κατανόηση

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Ροταριανούς, επίτιμους Ροταριανούς, υπαλλήλους ομίλου, περιφέρειας ή άλλης Ροταριανής οντότητας, συμπεριλαμβανομένου του Δ. Ρ., συζύγους, απευθείας απογόνους (παιδιά, εγγόνια εξ αίματος, νόμιμης υιοθεσίας, ή γάμου χωρίς υιοθεσία) ή προγόνους (γονείς ή παππούδες εξ αίματος) ζώντος προσώπου των ανωτέρω κατηγοριών, ή σύζυγο απογόνου

Ανταλλαγή Ομάδας Μελέτης (ΑΟΜ)

Έχει σκοπός να γίνει δυνατή μία ανταλλαγή ομάδων ικανών νέων μη Ροταριανών επιχειρηματιών και επαγγελματιών μεταξύ Περιφερειών διαφορετικών χωρών. Οι ομάδες ΑΟΜ μπορεί να έχουν ειδική εστίαση, όπως ενός επαγγέλματος, ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, ή θέματα γειτονικών χωρών. Το Παγκόσμιο Κεφάλαιο καλύπτει την ελάχιστη δαπάνη της μεταφοράς των τεσσάρων μελών της ομάδας και του Ροταριανού αρχηγού της ομάδας για 4-6 εβδομάδες.

Οι αιτήσεις της περιφέρειας υποβάλλονται στο Ροταριανό Ίδρυμα την 1η Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις του αρχηγού και των μελών της ομάδας ΑΟΜ υποβάλλονται 45 ημέρες πριν την αναχώρηση αλλιώς το Ροταριανό Ίδρυμα μπορεί να ακυρώσει ή να αναβάλει την ΑΟΜ .

Κριτήρια Επιτυχίας – Τα μη Ροταριανά μέλη της ομάδας:

  • πρέπει να είναι ηλικίας 25-40 ετών.
  • πρέπει να είναι εργαζόμενοι, πλήρους απασχόλησης, σε μία αναγνωρισμένη επιχείρηση ή επάγγελμα και να έχουν διετή προϋπηρεσία
  • πρέπει να είναι πολίτες της αναδόχου περιφέρειας/χώρας
  • πρέπει να ζουν ή να εργάζονται εντός της αναδόχου περιφέρειας
  • δεν πρέπει να είναι σύζυγοι ή απόγονοι ή υιοθετημένοι απόγονοι Ροταριανών

Ο Ροταριανός αρχηγός της ομάδας δεν μπορεί να είναι ο διοικητής, ο προηγούμενος διοικητής, ή ο εψηφισμένος διοικητής, ούτε σύζυγος, ή απόγονοι, ή υιοθετημένοι απόγονοι των προαναφερθέντων αξιωματούχων τον χρόνο, που ταξιδεύει η ομάδα. Οι τέως διοικητές περιφερειών μπορούν να είναι αρχηγοί της ομάδας, μόνον όταν υπάρχει ανοικτή διαδικασία επιλογής της περιφέρειας. Οι σύζυγοι δεν μπορούν να συνοδέψουν τον αρχηγό ή τα μέλη της ομάδας σε καμία περίπτωση.