Ο Διοικητής, οι εισηγητές πρώην Διοικητές και ο Πρόεδρος του ΡΟ Πάτρα

Ο Διοικητής, οι εισηγητές πρώην Διοικητές και ο Πρόεδρος του ΡΟ Πάτρα